Geri
KTS6 2. SINIF KAZANIMLARI
TÜRKÇE
Kazanım Soru Sayısı
1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.     3
1.Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.                      2
2. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. 2
2. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2
5. Resim ve fotoğrafları yorumlar. 2
5. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim    (5N 1K) sorularına cevap arar.  1
7.  Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. 1
7. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar.             1
8.  Yazılarında imlâ kurallarını uygular.     1
MATEMATİK
Kazanım Soru Sayısı
1. Bir şeklin iki eş parçaya ayrılıp ayrılamayacağını belirler, uygun şekilleri iki eş parçaya ayırır. 1
1. Tam ve yarım saatleri okur, saati tam ve yarım saate ayarlar. 1
1. Toplamları 100’e kadar olan doğal  sayıların eldesiz toplama işlemini yapar. 1
2. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu, onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı yazar ve okur. 1
2. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur, onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. 1
2. Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan  toplama işlemlerini, çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemini yapar. 1
3. 10’a kadar olan doğal sayıları 2, 3, 4 ve 5 sayılarıyla çarpar. 1
4. 100’e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1
4. Toplamları 100’ü geçmeyen, 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur. 1
5. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. 1
6. Çarpımı 100’ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemlerini zihinden yapar. 1
6. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2
7. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 1
9. İki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler. 1
MATEMATİK (D)
Kazanım Soru Sayısı
1. Deney, çıktı, örnek uzay, olay, rastgele seçim ve eş olasılıklı terimlerini bir durumla ilişkilendirerek açıklar. 1
1. Nicelikleri karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir.  1
1. Ondalık kesirleri çözümler. 1
1. Sayı örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder.   1
1. Uzunluk ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür.  1
1. Verilerin aritmetik ortalamasını ve açıklığını hesaplayarak yorumlar. 1
2. Bir olayı ve bu olayın olma olasılığını açıklar. 1
2. Kesirlerin ondalık açılımlarını belirler. 1
2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.  1
2. Orantıyı ve doğru orantılı nicelikler arasındaki ilişkiyi açıklar. 1
2. Tümleyen olayı açıklar. 1
3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1
3. Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini açıklar. 2
4. Ondalık kesirleri belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1
6. Kesirlerle işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
MATEMATİK (F)
Kazanım Soru Sayısı
1. Çarpım tablosunu oluşturur. 1
1. İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler. 1
2. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. 1
2. Eldeli çarpma işlemini yapar, eldenin ne anlama geldiğini açıklar. 1
2. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar 1
2. Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir. 1
3. Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar. 1
4. Açıları dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandırır. 1
4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
4. En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar. 1
5. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
5. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 1
6. 100 içinde altışar, yedişer,  sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar. 1
7. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir. 1
8. Tek ve çift doğal sayıları belirtir. 1
MATEMATİK (D)
Kazanım Soru Sayısı
1. Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu örüntülerden fraktal olanları belirler. 2
1. Özdeşlik ile denklem arasındaki farkı açıklar. 1
1. Özel sayı örüntülerinde sayılar arasındaki ilişkileri açıklar. 2
2. Gerçek sayılar kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir. 1
2. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 3
3. Cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırır. 1
3. Kareköklü bir sayıyı a√b şeklinde yazar ve a√b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 4
3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1
4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder. 1
4. Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1
4. Rasyonel cebirsel ifadelerle işlem yapar ve ifadeleri sadeleştirir. 1
5. Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1
6. Ondalık kesirlerin kareköklerini belirler. 1
FEN VE TEKNOLOJİ
Kazanım Soru Sayısı
1.2. Bir yayı sıkıştıran veya geren cisme, yayın eşit büyüklükte ve zıt yönde bir kuvvet uyguladığını belirtir. 1
1.3. Bir yayı geren veya sıkıştıran kuvvetin artması durumunda yayın uyguladığı kuvvetin de arttığını fark eder. 1
1.4. Enzimin kimyasal sindirimdeki işlevini açıklar. 1
1.6. Sindirime uğrayan besinlerin bağırsaklardan kana geçişini açıklar. 1
2.12. Potansiyel ve kinetik enerjilerin birbirine dönüşebileceğini örneklerle açıklar. 2
2.2. Boşaltım sisteminde böbreklerin görevini ve önemini açıklar. 1
2.3. Bir cisme hareket doğrultusuna dik olarak etki eden kuvvetin, fiziksel anlamda iş yapmadığını ifade eder. 1
2.8. Çekim potansiyel enerjisinin cismin ağırlığına ve yüksekliğine bağlı olduğunu keşfeder. 2
3.2. Sinir sisteminin bölümlerini model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir. 1
3.5. İç salgı bezlerini model, levha ve/veya şema üzerinde göstererek görevlerini açıklar. 1
4.2. Duyu organlarının yapılarını şekil ve/veya model üzerinde açıklar. 4
4.3. Duyu organlarının hangi tür uyarıları aldığını ve bunlara nasıl cevap verildiğini açıklar. 1
4.5. Duyu organlarındaki aksaklıklara ve teknolojinin bu aksaklıkların giderilmesinde kullanımına örnekler verir. 1
SOSYAL BİLGİLER
Kazanım Soru Sayısı
1. Görsel materyaller ve verilerden yararlanarak Türkiye’de nüfusun dağılışının neden ve sonuçlarını tartışır. 2
1. İletişimi, olumlu olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve davranışlarıyla karşılaştırır. 1
1. Türkiye Selçukluları döneminde Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel faaliyetlerinin Anadolu’nun Türkleşme sürecine katkılarını değerlendirir. 2
2. Tablo ve grafiklerden yararlanarak, ülkemiz nüfusunun özellikleri ile ilgili verileri yorumlar. 3
3. Eğitim ve çalışma hakkının kullanılması ile devletin ve vatandaşın bu konudaki sorumluluklarını ilişkilendirir. 1
4. Doğru bilgi alma hakkı, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve kitle iletişim özgürlüğü arasındaki bağlantıyı fark eder. 1
4. Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 2
5. Kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği kavramlarını, birbiriyle ilişkileri çerçevesinde yorumlar. 1
5. Yerleşme ve seyahat özgürlüğünü açıklar. 1
6. Atatürk’ün iletişime verdiği öneme kanıtlar gösterir. 1
6. Şeytanın kötülüğün simgesi olduğunu fark ederek onun kötülüğünden korunma hususunda Kur’an’ın öğütlerinden örnekler verir. 1
8. Hesap, mizan, cennet ve cehennem gibi kavramların anlamlarını açıklar. 2
HAYAT BİLGİSİ
Kazanım Soru Sayısı
A.2.13. Okulda, kendisinin ve arkadaşlarının güçlü yanlarını tanır. 1
A.2.24. Özensiz iletişimin yaratacağı sorunları belirleyerek, öğretmeni ve arkadaşlarıyla iletişim kurarken nezaket ifadeleri kullanır. 1
A.2.27. Okuldaki kaynakları bilinçli tüketmenin önemini açıklar. 1
A.2.7. Kulüp veya grup çalışmaları ile ilgili olarak geliştirilen bir proje üzerinde arkadaşlarıyla iş birliği yaparak çalışır. 1
B.2.10. Zaman ifadelerini doğru kullanarak günlük ve haftalık plan yapar ve bu planlara uyar. 1
B.2.12. Yakın çevresindeki kişilerin iş ve meslekleriyle ilgili gözlemler yaparak bu kişilerin hayatımızı kolaylaştırmak için neler yaptıklarını
 açıklar.
1
B.2.18. Ailesindeki yardımlaşmayı gözlemleyerek, aile içinde üstlenebileceği görevlerle ilgili yeni fikirler üretir. 1
B.2.20. Kişisel eşyalarını ve başkalarının eşyalarını neden özenli kullanması gerektiğini açıklar. 1
B.2.7. Organların işlevleri ile sağlıklı yaşam arasında ilişki kurar. 1
B.2.8. Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, dengeli ve düzenli beslenme arasındaki ilişkiyi açıklar. 2
C.2.2. Önceki yıllarda ve şimdi tek başına yapabildiği ve yapamadığı davranışları karşılaştırarak zaman içinde nasıl bir değişim geçirdiğini
 fark eder.
1
C.2.3. Bebeklik ve çocukluk döneminde tükettiği yiyecek-içecekleri, oyun ve oyuncakları karşılaştırarak, bu tür değişikliklerin doğal bir
 olgu olduğunu kavrar.
1
C.2.5. Aile büyüklerinin küçükken oynadığı oyunları araştırır, bu oyunlarla kendisinin ve arkadaşlarının oynadığı oyunları karşılaştırarak
değişimi fark eder.
1
C.2.8. Geçmişte kabul gören mesleklerle günümüzde kabul gören meslekler arasındaki farklılıkları karşılaştırır. 1